Woningstichting, huurdersvereniging en gemeente maken afspraken over wonen in Barneveld

Gemeente Barneveld, Huurdersvereniging Barneveld en Woningstichting Barneveld hebben prestatieafspraken gemaakt over wonen in de gemeente Barneveld voor de komende 5 jaren. In de prestatieafspraken leggen de 3 partijen vast wat zij ieder bijdragen om te zorgen voor voldoende geschikte sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van de woningen, de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen en leefbare wijken. De afspraken zijn vastgelegd in de Prestatieovereenkomst 2019-2023 die vandaag werd ondertekend door de 3 partijen.

In totaal formuleerden de 3 partijen 21 concrete prestatieafspraken voor de 4 thema’s. De belangrijkste afspraken per thema zijn:

Betaalbaar wonen

Om de huur betaalbaar te houden, past de woningstichting ook de komende jaren slechts een beperkte (gematigde en inflatieneutrale) jaarlijkse huurverhoging toe. Voor huurders die wonen in een sociale huurwoning en die te maken krijgen met een structurele inkomensdaling, werken de 3 partijen een ‘maatwerkregeling inkomensdaling’ uit. Op die manier hopen zij dat deze huurders geen betaalproblemen krijgen.

Voldoende geschikte sociale huurwoningen

In 2019 komen de uitkomsten beschikbaar van het schaarste onderzoek voor sociale huur in Regio Foodvalley en van WoON 2018. Beide onderzoeken zijn input voor de nieuwe huisvestingsverordening van de gemeente Barneveld. Hierin komen onder meer de regels bij de verdeling van de woningen en urgentie aan de orde.
Naar verwachting neemt het aantal huishoudens de komende jaren toe in Barneveld. Om tegemoet te komen aan de behoefte zal de woningstichting de komende 5 jaar circa 90 nieuwe woningen per jaar bouwen. Woningstichting Barneveld wil vooral flexibele en levensloopbestendige woningen bouwen die goed toegankelijk zijn en waar jong en oud wil wonen. Daarbij is afgesproken dat de gemeente Barneveld voldoende locaties voor nieuwbouw biedt aan de woningstichting.

Duurzaamheid en kwaliteit

Voor de huurdersvereniging, de woningstichting en de gemeente zijn het duurzamer maken van bestaande woningen en het bouwen van duurzame woningen belangrijke thema’s. Deze thema’s vragen een flinke investering in geld en inzet. De komende 5 jaar voert de woningstichting bij ruim 100 woningen per jaar energiebesparende maatregelen uit, zonder daar een huurverhoging tegenover te stellen, uitgezonderd de toepassing van installaties met een besparingseffect, zoals zonnepanelen. Daarnaast investeert de woningstichting fors extra in duurzame nieuwbouw volgens het BENG-principe (Bijna Energie Neutraal Gebouwd). De huurder heeft hier rechtstreeks voordeel van. Niet alleen in wooncomfort, maar ook in een lagere energierekening.
Naast deze investeringen werken de gemeente, de woningstichting en de huurdersvereniging nauw samen om bewoners actief voor te lichten over energiebesparing. 

Prettig wonen met elkaar

De gemeente, de woningstichting en de huurdersvereniging zetten zich in voor prettig en veilig wonen. Daarvoor stellen zij een programma voor leefbaarheid op. Dit doen zij samen met bewoners en maatschappelijke partners. Daarnaast bevordert de woningstichting - in het kader van Prettig en Veilig Wonen - ouderen om door te stromen naar een geschikte huurwoning.

Elkaar houden aan de afspraken

In de herziene Woningwet is geregeld dat woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties elk jaar met elkaar afspraken maken over de prestaties die zij gaan leveren om te zorgen voor voldoende geschikte, betaalbare, kwalitatief goed en duurzame woningen in leefbare wijken. Deze onderwerpen staan ook in het beleidsplan (de Woonvisie) van de gemeente. De basis voor de prestatieovereenkomst vormen dan ook de woonvisie van de gemeente Barneveld en het bod daarop van Woningstichting Barneveld.
Gemeente, woningstichting en huurdersvereniging houden elkaar aan de gemaakte afspraken.