Woningstichting Barneveld komt in juni met bod op de Woonvisie

Woningstichting Barneveld vindt dat de gemeente Barneveld een heldere woonvisie heeft neergezet, waarin ze goed onderbouwt welke opgaven er op het woondomein liggen de komende 5 tot 10 jaar. ‘Wij zijn tevreden en herkennen de trends die van invloed zijn op de sociale huursector, zoals vergrijzing en individualisering. Als natuurlijke partner betrok gemeente ons bij de ontwikkeling van de Woonvisie. Die partner willen we ook de komende jaren zijn en blijven voor de gemeente en de opgaven voor de sociale huursector samen oppakken. In juni doen wij een zogenoemd bod, waarin wij aangeven in welke mate wij concreet kunnen bijdragen aan de realisatie van deze Woonvisie.’

Gerdien van der Ent, manager Wonen bij Woningstichting Barneveld: ‘Het aantal inwoners en huishoudens blijft groeien. En de huishoudsamenstelling verandert. Er komen meer kleine huishoudens en meer oudere huishoudens. Daarnaast is de druk op de woningmarkt groot: koopprijzen stijgen en het aantal ingeschreven woningzoekenden neemt toe. Deze trends passen bij het beeld dat wij hebben van de sociale huursector. Ze zijn van invloed op onze wensportefeuille.

Erg constructief vond ik de samenwerking met gemeente Barneveld bij de ontwikkeling van de Woonvisie. We zijn erkend als natuurlijke partij voor de realisatie van de gezamenlijke opgave in de sociale sfeer.
Positief vind ik dat er ook aandacht is voor onze speerpunten, waaronder het prettig en veilig wonen in alle wijken en kernen. En dat samenwerking tussen de netwerkpartijen wordt gezien als een sleutel tot succes.’

Bod op de Woonvisie

Woningstichting Barneveld doet in juni een bod, waarin zij aangeven in welke mate zij concreet kunnen bijdragen aan de realisatie van deze Woonvisie. Eind van het jaar leggen zij samen met Huurdersvereniging Barneveld en gemeente prestatieafspraken daarover vast voor een periode van vier jaar.

Over de Woonvisie

De Woonvisie geldt voor de periode 2021-2025. In de Woonvisie staat het gemeentelijk volkskhuisvestingsbeleid. Er staat in hoeveel woningen gebouwd moeten worden, wat voor soort woningen nodig zijn en in welke prijsklassen. Inwoners zijn betrokken en konden deelnemen aan verschillende (online) themabijeenkomsten. Over bijvoorbeeld de verbetering van bestaande buurten en wijken en een avond over doorstroming en woonwensen van ouderen. Uiteindelijk stelde de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie vast in maart.