Woningcorporaties Foodvalley doen dringende oproep: "We kunnen het niet alleen!"

De woningcorporaties in de regio Foodvalley kunnen niet voldoen aan de maatschappelijke opgaven voor voldoende en betaalbare woningen en voorzien grote uitdagingen. Dat is het uitkomst van een regionaal onderzoek dat zij samen hebben uitgevoerd naar aanleiding van het landelijke rapport Opgaven & Middelen. Samenwerking met andere partijen is noodzakelijk.

De woningcorporaties in de regio Foodvalley werken vanuit een sterke woningmarkregio dagelijks aan betaalbaar wonen met een diverse woningvoorraad voor diverse doelgroepen. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke opgaven groot en voorzien de woningcorporaties dat er een spanning ontstaat tussen de uitdagingen die dit oplevert en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Dit komt o.a. door de lastendruk van de verhuurderheffing. Als er niets verandert, kunnen de woningcorporaties in de Foodvalley niet meer voldoen aan alle opgaven die volgens dit regionale onderzoek Opgaven & Middelen noodzakelijk zijn. Woningcorporaties kunnen en willen deze opgave niet alleen realiseren. Hiervoor is samenwerking met andere partijen zoals gemeenten, provincies, huurdervertegenwoordigers, marktpartijen en andere stakeholders hard nodig. Ze willen samen werken aan goed wonen door met elkaar in deze regio aan de slag te gaan met de concrete plannen uit de Actie Agenda Wonen van 34 partijen. De woningcorporaties doen dan ook gezamenlijk een dringende oproep aan deze partijen om samen op te trekken om zo te zorgen voor voldoende, duurzame, sociale huurwoningen in de Foodvalley.

De woningcorporaties gaan in gesprek met gemeenten en marktpartijen om samen te kijken naar kansen, oplossingen en prioriteiten. Nauwer samenwerken en zo komen tot een gezamenlijke en regionale aanpak, dat is noodzakelijk, willen we onze huurders en woningzoekenden voldoende, betaalbare en duurzame woningen blijven bieden.

Rapport Opgaven & Middelen

In 2020 verscheen het rapport Opgaven & Middelen van brancheorganisatie Aedes en de Ministeries Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën. Conclusie van dat rapport is dat het overgrote deel van de woningcorporaties in Nederland op termijn niet meer kan voldoen aan de maatschappelijke opgaven, zoals de bouw van voldoende betaalbare huurwoningen, de verduurzamen van woningen en de betaalbaar houden van de huren.

De woningcorporaties in de regio Foodvalley starten in navolging van dit landelijke onderzoek een regionaal traject om een realistisch beeld te krijgen van de opgaven en middelen in hun eigen regio voor de periode 2020 – 2035. Centraal hierin staat de ontwikkeling van de financiële positie van de regionale corporaties wanneer zij alle regionale opgaven oppakken. De belangrijkste uitkomsten zijn de volgende:

  • De corporaties in de regio Foodvalley lopen tegen hun financiële grenzen aan. €1,5 miljard van de benodigde €2,9 miljard aan investering in nieuwbouw en verduurzaming kan niet worden opgepakt.
  • Hierdoor kan de groeiopgave van 7.900 sociale huurwoningen niet worden gerealiseerd. De haalbare groei blijft steken op ongeveer 2.000 woningen.
  • Halvering van de verhuurderheffing zorgt ervoor dat het tekort van €1,5 miljard daalt naar een tekort van €0,9 miljard. Dat betekent dat er meer kan worden geïnvesteerd in nieuwbouw/herstructurering en verduurzaming.

We hebben een gezamenlijke opgave!

De woningcorporaties willen in gesprek met hun stakeholders om samen kijken naar kansen en prioriteiten en om nauwer samen te gaan werken om zo te komen tot een gezamenlijke en regionale aanpak die leidt tot realisatie van onze gezamenlijke opgaven. Duidelijk is namelijk dat de woningcorporaties niet alleen de bouwopgave en de verduurzaming kunnen oplossen – het is een verantwoordelijkheid die breder opgepakt moet worden. De woningcorporaties doen een dringende oproep, want ze kunnen het niet alleen. Alleen samen kunnen we zorgen voor voldoende, betaalbare, duurzame huurwoningen in de Foodvalley.

De Woningstichting
Idealis
Patrimonium
Plicht Getrouw
Rhenam
Veenendaalse Woningstichting
Woningstichting Barneveld
Woningbedrijf Renswoude
Woonstede