Samen werken aan prettig wonen in Barneveld

Huurdersvereniging, gemeente en Woningstichting Barneveld maken afspraken over wonen in de gemeente. Daarin leggen zij vast wat elk van hen de komende vier jaar bijdraagt aan de betaalbaarheid van het wonen in gemeente Barneveld. En ook hoe zij met elkaar zorgen voor voldoende geschikte en duurzame woningen in leefbare wijken en kernen. De prestatieafspraken over deze thema's leggen de partijen vast in de Prestatieovereenkomst Wonen 2022 t/m 2025.

De prestatieafspraken zijn vandaag, dinsdag 14 december 2021, ondertekend door Mariel Jongbloed van Huurdersvereniging Barneveld, wethouders Bennie Wijnne en Hans van Daalen namens de gemeente Barneveld en directeur-bestuurder Marieta Peek-Marlet van Woningstichting Barneveld. Basis voor de afspraken is de woonvisie 'Wonen voor jong & oud' van de gemeente.Een greep uit de afspraken per thema:

Voldoende geschikte woningen

De druk op de woningmarkt in Barneveld is groot. De komende jaren groeit het aantal inwoners in de gemeente Barneveld flink. Daarom worden er tot en met 2025 gemiddeld minimaal 500 woningen per jaar gebouwd. Daarvan is 20% sociale huurwoningen. Woningstichting Barneveld heeft de ambitie om tot en met 2025 zo'n 650 nieuwe huurwoningen te bouwen. Verschillende typen woningen voor diverse doelgroepen. De gemeente biedt op haar beurt voldoende locaties hiervoor aan of geeft deze opdracht me op gronden van derden, conform het streefprogramma uit de vastgestelde woonvisie 'Wonen voor jong en oud'.

Betaalbaar wonen

De totale woonlasten (dus de huur inclusief lokale lasten en energielasten) moeten betaalbaar zijn en blijven voor huurders. Woningstichting Barneveld (WsB) overlegt ieder jaar met de huurdersvereniging over de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging. Daarnaast werken de woningstichting en de gemeente samen aan het voorkomen van schulden met het project 'Vroeg erop af'. De huurdersvereniging zet zich samen met de woningstichting in om maatwerkregelingen onder de aandacht te brengen van de juiste doelgroep.

Verdeling van huurwoningen

De drie samenwerkende partijen willen de inwoners van Barneveld goede woonkansen bieden. Door voldoende woningaanbod, maar ook door een woningaanbod dat past bij de levensfase en de huishoudenssamenstelling. Zo start Woningstichting Barneveld, mede op initiatief van de huurdersvereniging, een pilot 'van Groot naar Beter'. Het doel is dat ouderen die een eengezinswoning huren, kunnen doorstromen naar een seniorenwoning of appartement. Als deze werkwijze doorstroming bevordert, overweegt de gemeente om de werkwijze op te nemen in de in 2023 te actualiseren Huisvestingsverordening.

Vitale en gedifferentieerde wijken en kernen

Samen streven de partijen ernaar dat huishoudens met een bescheiden inkomen, in alle kernen van Barneveld kunnen wonen. Om de buurten en kernen vitaal te houden is er aandacht voor een goede balans tussen het aandeel huishoudens dat een beroep doet op zorg en ondersteuning en het aandeel zelfredzamen. Ook zorgen gemeente (in de vorm van Wmo) en woningstichting (in de vorm van een aanvullend budget) er samen voor dat ouderen, dankzij kleine aanpassingen in hun woning, langer thuis kunnen blijven wonen.

Duurzaamheid

Barneveld levert haar bijdrage aan het klimaatakkoord: in 2050 gebruiken we alleen nog duurzaam opgewekte energie. De warmtevisie van de gemeente is een belangrijke richtinggever voor de verduurzaming de komende jaren. De gemeente organiseert het proces om tot een voorstel te komen om een buurt of wijk van het gas af te koppelen. De woningstichting werkt daaraan me. Bij verbeterprojecten onderzoekt Woningstichting Barneveld of en in welke mate zij de woningen ook kan verduurzamen. Zo bereidt de woningstichting de stap naar het volledig aardgas vrij maken van haar woningen voor. Ook zetten de drie partijen zich in om huurders te informeren over energiebesparing. Daarbij spelen de lokale energieambassadeurs, de website duurzaam.barneveld.nl en het energieloket van de gemeente een centrale rol.

Gemeente, huurdersvereniging en woningstichting zoeken elkaar regelmatig op om de prestatieafspraken goed tot uitvoering te brengen en de voortgang ervan te bewaken.

Lees hier voor de Prestatieovereenkomst 2022-2025