Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2018 staat online

In 2018 hielp Woningstichting Barneveld 270 woningzoekenden aan een huurwoning. Daarnaast leverde de woningstichting 58 nieuwe energiezuinige woningen op en maakte 76 bestaande woningen energiezuiniger. Tegelijkertijd nam de druk op de Barneveldse woningmarkt verder toe. De woningstichting werkt daarom aan een inhaalslag en verwacht de komende jaren ruim 130 nieuwe, zeer energiezuinige huurwoningen per jaar op te leveren. Zo maar wat resultaten uit het jaarverslag 2018 van Woningstichting Barneveld.

Duurzaamheid met kwaliteit

Het jaarverslag van Woningstichting Barneveld geeft inzicht in alle geleverde prestaties. Het meeste geld gaf de woningstichting in 2018 uit aan het bouwen, beheren en verbeteren van huurwoningen. Zo maakte de woningstichting in 2018 76 bestaande woningen energiezuiniger en leverde zij 58 energiezuinige woningen op.

Ongeveer drie maanden huur ging naar de Haagse schatkist in de vorm van heffingen en belastingen. Directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer – de Jong: “Liever investeren we dat bedrag om veel sneller, veel meer sociale huurwoningen te verduurzamen. En daarmee de energiekosten voor de huurders te verlagen.”

Betaalbaar wonen

Betaalbaarheid van het wonen is namelijk het belangrijkste doel van Woningstichting Barneveld. Liesbeth: “Daarbij kijken we niet alleen naar de hoogte van de huur, maar naar de totale woonlasten. In 2018 voerden we daarom een inflatieneutrale huurverhoging door.” Om de energielasten van haar huurders te verlagen, maakte de woningstichting niet alleen in bestaande huurwoningen energiezuiniger, maar stimuleerde zij ook energiezuinig gedrag bij haar huurders.

Prettig wonen met elkaar

Woningstichting Barneveld wil bijdragen aan leefbare en vitale wijken en kernen. Samen met maatschappelijke partners trekt de woningstichting op in het begeleiden van kwetsbare mensen. Daartoe ging Woningstichting Barneveld verschillende samenwerkingen aan. Met Stichting Present om klusjes uit te voeren bij mensen die dit zelf niet kunnen en die ook niet beschikken over een netwerk of de financiële middelen. Met gemeente, politie, GGz en andere partijen sloot de woningstichting een convenant waarin is vastgelegd dat zij zich inzetten om voor personen met verward gedrag een veilig en zinvol eigen leven binnen de samenleving te organiseren.

Ambities realiseren

Woningstichting Barneveld heeft grote ambities voor de komende jaren. De woningstichting wil jaarlijks 130 nieuwe huurwoningen bouwen en € 58 miljoen extra investeren in het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen. De financiële vooruitzichten zijn goed. Al signaleert de woningstichting gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op het kunnen realiseren van haar ambities. “Denk met name aan de sterke stijging van de bouwkosten”, somt Liesbeth op. “Toenemende belastingen en heffingen en het besluit van aardgasloze nieuwbouw per 1 juli 2018.” De woningstichting blijft dan ook haar financiële positie bewaken en stuurt waar nodig bij.

Benieuwd naar het hele verhaal?

Klik hier voor het complete jaarverslag van 2018.