Huurdersvereniging Barneveld, gemeente en Woningstichting Barneveld maken afspraken over wonen

Huurdersvereniging, gemeente en Woningstichting Barneveld zetten komend jaar de prestatieovereenkomst Wonen 2020-2024 voort. Wat dragen zij in die periode bij aan de betaalbaarheid van het wonen in gemeente Barneveld en hoe zorgen zij met elkaar voor voldoende, geschikte woningen met oog voor kwaliteit en duurzaamheid en leefbare wijken. De prestatieafspraken over deze vier thema’s legden de partijen vast in de prestatieafspraken 2021.

De prestatieafspraken 2021 zijn woensdag 16 december 2020 ondertekend door Linda van Schoonhoven van Huurdersvereniging Barneveld, wethouders Bennie Wijnne en Hans van Daalen namens de gemeente Barneveld en directeur-bestuurder Ronald Camstra van Woningstichting Barneveld.

Een greep uit de belangrijkste afspraken:

Betaalbaar wonen

  • Woningstichting Barneveld onderzoekt samen met de huurdersvereniging in 2021 op welke wijze de woonlasten betaalbaar kunnen blijven.
  • Daarnaast biedt zij maatwerk aan bewoners die (onverwachts) te maken krijgen met een structurele inkomensdaling om zo betaalproblemen te voorkomen.

Voldoende, geschikte woningen

  • Woningstichting en gemeente gaan samenwerken voor bescherming van planten en dieren volgens een soortmanagementplan (SMP). Onder bepaalde voorwaarden kan er een gebiedsontheffing voor de Wet Natuurbescherming worden aangevraagd voor alle beschermde soorten en typen ingrepen waar woningcorporaties mee te maken hebben. Met deze nieuwe aanpak kunnen gemeente en woningcorporaties aantoonbaar sneller, eenvoudiger en goedkoper ruimtelijke ingrepen zoals beheer, onderhoud, renovatie organiseren die van invloed zijn op beschermde soorten.
  • De woningstichting bouwt de komende jaren gemiddeld 100 woningen per jaar.
  • De gemeente biedt op haar beurt voldoende locaties hiervoor aan en gaat vroegtijdig met de woningstichting in gesprek over het juiste woningtype op de juiste plek. Op gronden die in eigendom zijn van de gemeente, mag de woningstichting, voor zover hier geen andere bepalingen op rusten, zelf ontwikkelen.

Duurzaamheid met kwaliteit

  • De financiële bijdrage van huurders aan de verduurzamingsopgave stellen woningstichting en huurdersvereniging in het voorjaar 2021 vast.
  • De komende jaren maakt de corporatie ruim 100 woningen per jaar energiezuinig en richt zich daarbij op de schil van de woningen: de grens tussen de binnenzijde van de woning en de buitenwereld. De bouwschil biedt een woning de nodige bescherming tegen warmteverliezen naar buiten en bestaat uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de deuren en het dak en. Maatregelen die de corporatie toepast zijn bijvoorbeeld dak-, gevel- en bodem-/vloerisolatie. Project Valkhof in Barneveld is hiervan een voorbeeld dat startte in 2020. Op een later moment past ze de installaties aan en maakt ze de woning volledig vrij van aardgas. Zij gaat voor maximale instemming van de huurders om zo de verbeteringen bij alle woningen uit te voeren. Vrije sector huurwoningen worden hierin ook meegenomen indien van toepassing.
  • De woningstichting is gestart met de voorbereidingen voor de verduurzaming van zo’n 300 woningen van hetzelfde type om de werkzaamheden vanaf 2021 aansluitend op elkaar ‘in een treintje’ uit te voeren. Huurdersvereniging Barneveld zet zich bij verduurzamingsprojecten in als ambassadeur om zoveel mogelijk vertrouwen en draagvlak voor de verduurzamingsopgave en -aanpak te bereiken onder de bewoners.

Prettig wonen met elkaar

  • Huurdersvereniging, gemeente en Woningstichting Barneveld blijven samenwerken in de diverse projecten, zoals buurtbemiddeling ingeval van overlast en Vroeg Er Op Af ter voorkoming van huurbetalingsproblemen (convenant vroegsignalering).
  • Daarnaast houden de partijen aandacht voor en investeren in het meer toegankelijk en (brand)veiliger maken van bestaande huurwoningen van met name senioren. De woningstichting reserveert geld hiervoor en gemeente investeert in het project Prettig en Veilig Wonen, waarbij woonadviseurs vrijblijvend senioren adviseren op het gebied van woningaanpassingen of verhuizen naar een meer geschikte woning. Bewoners kunnen zo lang(er) zelfstandig (thuis) (blijven) wonen.

De afspraken voor 2020 vormden de basis voor het opstellen van de prestatieafspraken 2021. De afspraken zijn een uitwerking van het wettelijk verplichte bod dat Woningstichting Barneveld voor 1 juli aan de gemeente deed.

In januari 2021 starten de partijen het proces voor de totstandkoming van de prestatieafspraken 2022-2026. Komen tot prestatieafspraken over een periode van vier jaar, sluit qua periode aan bij die van de Woonvisie en de portefeuillestrategie (in kaart brengen woningvoorraad voor komende 10-15 jaar) van Woningstichting Barneveld.